Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma

Laatimisvelvoite
Tilaisuuden järjestäjän tulee laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. (Pelastuslaki 379/2011 16 §)

Pelastusasetuksen (407/2011) 3 § mukaan suunnitelma tulee laatia tapahtumaan, jossa:
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa laatiessasi:
1) Selvitä ja arvioi suunnitelmassa tilaisuuden vaarat ja riskit.
2) Niiden perusteella määritä tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä
3) anna turvallisuusohjeet tilaisuuden henkilöstölle ja yleisölle onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Tapahtumanjärjestäjän velvollisuus on huolehtia tapahtuman ensiapuvalmiudesta. Ensiapuvalmiussuunnitelma on liitettävä pelastuslaitokselle toimitettavaan pelastussuunnitelmaan.

Toimita pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Isoissa tapahtumissa on suositeltavaa olla yhteydessä pelastuslaitokseen jo suunnittelun alkuvaiheessa.

 
 

Pyrotekniset erikoistehosteet
Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä.

Ilotulitusnäytöksestä tulee tehdä ilmoitus poliisille. Tämä koskee myös, kun luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa.

Lomakkeita ja lisätietoja pyroteknisten erikoistehosteiden käyttöön liittyen löydätte TÄÄLTÄ.

Tuliesitys

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan ja esitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Lomakkeita ja lisätietoja tuliesityksiin liittyen löydätte TÄÄLTÄ.