Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi

 

Vastaa paloturvallisuuden itsearviointiin sähköisesti. 

Aiemmin asuinkiinteistöihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein.  Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa asuinkiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla. Tästä ajatuksesta on jalostunut pelastuslaitoksen kehittämä pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi.

Pientalojen paloturvallisuuden itsearvioinnin perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman itsearviointilomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.

Täytetty itsearviointilomake on palautettava annettuun määräaikaan mennessä verkkolomakkeella tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella paloturvallisuuden itsearviointikirjeen mukana toimitetussa palautuskuoressa. Omavalvonnassa annettujen vastausten perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen. Näitä ovat esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä valistus ja neuvonta. Pelastusviranomainen suorittaa kaikilla paloturvallisuuden itsearviointialueilla pistokoeluonteisia palotarkastuksia opastaakseen alueen asukkaita paloturvallisuuden itsearvioinnin yhteydessä esiin nousseissa paloturvallisuusasioissa. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät vastanneet paloturvallisuuden itsearviointiin määräajan kuluessa.

Asuinkäytössä olevien kiinteistöjen paloturvallisuuden itsearvioinnin tavoitteena on kiinteistön omistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantaminen. Itsearviointi opettaa asukasta havainnoimaan kodin paloturvallisuuspuutteita säännöllisesti ja korjaamaan ne välittömästi.

Pelastuslaitos lähettää vuosittain pientalon itsearviointilomakkeita oheismateriaaleineen tietyille rajatuille alueille. Valvottavat alueet valitaan riskiperusteisesti hyödyntäen tietoja mm. yleisimpien syttymissyiden esiintymisestä alueella sekä muita käytettävissä olevia riskitietoja.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa pientalojen omavalvontaa vuoden 2019 aikana seuraavilla alueilla:

 • 00750 Vantaa
 • 01490 Vantaa
 • 01700 Vantaa
 • 01940 Nurmijärvi
 • 04330 Tuusula
 • 04370 Tuusula
 • 04230 Kerava
 • 04630 Mäntsälä
 • 04680 Mäntsälä
 • 04770 Mäntsälä

Pientalojen omavalvonta 2018 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteutti pientalojen omavalvontaa vuoden 2018 aikana seuraavilla alueilla:

 • 01380 Vantaa
 • 01530 Vantaa
 • 01630 Vantaa
 • 01690 Vantaa
 • 01800 Nurmijärvi
 • 01840 Nurmijärvi
 • 04310 Tuusula
 • 04400 Järvenpää
 • 05100 Nurmijärvi
 • 05250 Nurmijärvi 
 • 05800 Hyvinkää

Pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö suorittaa edellä mainituilla alueilla paloturvallisuuden itsearvioinnin kohteina olleisiin kiinteistöihin pistokoeluonteisia palotarkastuksia vuoden 2019 aikana. Pelastusviranomainen suorittaa palotarkastuksia opastaakseen alueen asukkaita pientalojen paloturvallisuuden itsearvioinnin yhteydessä esiin nousseissa paloturvallisuusasioissa. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät vastanneet paloturvallisuuden itsearviointiin määräajan kuluessa. Palotarkastusten suorittaminen perustuu pelastuslakiin ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan.