Uudenmaan alueella kaikenlainen avotulenteko kielletty

Uudenmaan alueella kaikenlainen avotulenteko kielletty

Metsäpaloriski on koko maassa tällä hetkellä erittäin korkea. Uudenmaan alueella on pelkästään toukokuun aikana ollut yhteensä 188 maastopaloa. Näistä 78 on aiheutunut huolimattomasta tulenkäsittelystä ja 40 on arvioitu tahallaan sytytetyiksi. Uudenmaan pelastuslaitokset ovat asettaneet toistaiseksi voimassa olevan avotulentekokiellon koko alueelle. Kielto sisältää myös kulotuksen.

Metsät ovat nyt niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri. Metsäpaloriskiä lisää voimistuneet tuuliolosuhteet, jotka helposti kuljettavat kipinöitä mukanaan. Kipinä saattaa syntyä myös metallin työstämisestä tai käsittelystä.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, nyt kun olosuhteet kuivuuden ja tuulen takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Uudenmaan pelastuslaitokset ovat yhdessä päättäneet kieltää avotulen teon alueellaan. (Pelastuslaki 379/2011) 6 §. Kielto on voimassa kunnes metsäpaloindeksi on alle 5,6 ja kiellon päättymisestä tiedotetaan.

Avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

Yritystoiminnassa, joka voi aiheuttaa kipinöintiä, tulee olla erittäin varovainen. Jos tällaista työtä, kuten esimerkiksi metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.  (Pelastuslaki 14 §)

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö Yrjö Jalava puh. 09 8394 0000/tilannekeskus

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö Heikki Kervinen puh. 09 8162 8699/tilannekeskus

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö Ilkka Eskelinen puh 020 1111 400/tilannekeskus

Helsingin pelastuslaitos päivystävä päällikkö Jari Korkiamäki 310 30150/tilannekeskus

 

******************************************************

I Nyland är uppgörande av all slags öppen eld förbjudet

För tillfället är det mycket stor risk för skogsbränder i hela landet. I Nyland har det bara under majmånad varit totalt 188 terrängbränder. Av dessa har 78 stycken orsakats av ovarsam hantering av eld och 40 stycken har bedömts som anlagda. Räddningsverken i Nyland har bestämt att tillsvidare är det förbjudet att uppgöra öppen eld på hela området. Förbudet gäller även hyggesbränning.

Skogen är nu så torr att sannolikheten för en storbrand är uppenbar. Risken för skogsbrand ökar på grund av vindförhållandena, som enkelt för gnistorna vidare. Gnistor kan även bildas då man hanterar eller bearbetar metall.

Man får inte tända en brasa eller annan öppen eld, då omständigheterna på grund av torka och vind är sådana, att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Räddningsverken i Nyland har tillsammans beslutat att förbjuda uppgörande av öppen eld på området. (Räddningslagen 379/2011, 6§) Förbudet gäller tills indexet för skogsbrand är under 5,6 och man har informerat att förbudet har upphävts.

Öppen eld är inte en grill som är isolerad från marken, eldstäder som tillverkats av tegel eller stenmaterial samt andra anordningar som motsvarar de tidigare nämnda, från vilka elden eller gnistorna inte kan sprida sig. Grillar eller andra motsvarande eldstäder som är gjorda av lätta konstruktioner, placerade direkt på marken eller sådana som lätt kan falla omkull räknas till uppgörande av öppen eld. Detta är förbjudet enligt räddningslagen då risken för eldsvåda är uppenbar.

Man bör även vara mycket försiktig i företagsverksamheten om den kan orsaka gnistbildning. Om man utför arbeten som är jämförbara med detta, t.ex. skogsarbeten, bör verksamhetsidkaren med egna medel se till att gnistbildningen inte orsakar en skogsbrand. (Räddningslagen 14 §)

Tilläggsinformation

Mellersta Nylands räddningsverk, jourhavande brandchef Yrjö Jalava tel. 09 8394 0000/lägescentral

Västra Nylands räddningsverk, jourhavande brandchef Heikki Kervinen tel. 09 8162 8699/lägescentral

Östra Nylands räddningsverk, jourhavande brandchef Ilkka Eskelinen tel. 020 1111 400/lägescentral

Helsingfors räddningsverk, jourhavande brandchef Jari Korkiamäki 310 30150/lägescentral