Omavalvonta

Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. (Pelastuslaki 379/2011 78 §). Näihin muihin toimenpiteisiin lukeutuu muun muassa pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen omavalvonta.

Pientalojen omavalvonta

Aiemmin asuinkiinteistöihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein.  Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa asuinkiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla. Tästä ajatuksesta on jalostunut pelastuslaitoksen kehittämä pientalojen omavalvonta.

Pientalojen omavalvonnan perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman omavalvontalomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.

Täytetty omavalvontalomake on palautettava annettuun määräaikaan mennessä verkkolomakkeella tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella omavalvontakirjeen mukana toimitetussa palautuskuoressa. Omavalvonnassa annettujen vastausten perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen. Näitä ovat esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä valistus ja neuvonta. Pelastusviranomainen suorittaa kaikilla omavalvonta-alueilla pistokoeluonteisia palotarkastuksia opastaakseen alueen asukkaita omavalvonnan yhteydessä esiin nousseissa paloturvallisuusasioissa. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa.

Asuinkäytössä olevien kiinteistöjen omavalvonnan tavoitteena on kiinteistön omistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantaminen. Omavalvonta opettaa asukasta havainnoimaan kodin paloturvallisuuspuutteita säännöllisesti ja korjaamaan ne välittömästi. Omavalvonnan käyttöönotosta ja ajatuksesta voi lukea lisää esimerkiksi Pelastustoimen ajankohtaisblogista.

Pelastuslaitos lähettää vuosittain pientalon omavalvontalomakkeita oheismateriaaleineen tietyille rajatuille alueille. Valvottavat alueet valitaan riskiperusteisesti hyödyntäen tietoja mm. yleisimpien syttymissyiden esiintymisestä alueella sekä muita käytettävissä olevia riskitietoja.

Information om egenkontroll av småhus finns här.

Pientalojen omavalvonta 2017
 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa pientalojen omavalvontaa vuoden 2017 aikana seuraavilla alueilla:
 
 • 01200 Vantaa (Hakunila)
 • 01370 Vantaa (Jokiniemi)
 • 01420 Vantaa (Päiväkumpu)
 • 01510 Vantaa (Kirkonkylä-Veromäki)
 • 01520 Vantaa (Tammisto)
 • 01620 Vantaa (Martinlaakso)
 • 01640 Vantaa (Hämevaara)
 • 01670 Vantaa (Vantaanlaakso)
 • 01720 Vantaa (Petikko)
 • 01740 Vantaa (Tuupakan teollisuusalue)
 • 04250 Kerava (Alikerava)
 • 04260 Kerava (Savio)
 • 04300 Tuusula (Hyrylä)
 • 05860 Hyvinkää (Talvisilta)
 • 05880 Hyvinkää (Paavola)
Omavalvontakirjeet postitetaan alueille syyskuun 2017 aikana.
 
Pientalojen omavalvonta 2016

Pientalojen omavalvonnan vastausaika vuoden 2016 kiinteistöjen osalta on päättynyt.

Omavalvontaa toteutettiin pientalojen valvonnassa vuoden 2016 aikana seuraavilla alueilla: 

 • 01300 Vantaa (Tikkurila)
 • 01360 Vantaa (Koivukylä-Havukoski)
 • 01400 Vantaa (Rekola)
 • 01610 Vantaa (Kaivoksela)
 • 01650 Vantaa (Vapaala)
 • 01660 Vantaa (Varisto)
 • 04200 Kerava (Kerava Keskus)
 • 04420 Järvenpää (Kyrölä)

Pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö suorittaa edellä mainituilla alueilla omavalvonnan kohteina olleisiin kiinteistöihin pistokoeluonteisia palotarkastuksia vuoden 2017 aikana. Pelastusviranomainen suorittaa palotarkastuksia opastaakseen alueen asukkaita pientalojen omavalvonnan yhteydessä esiin nousseissa paloturvallisuusasioissa. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa. Palotarkastusten suorittaminen perustuu pelastuslakiin ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan.