Evakuointi

Evakuoinnilla tarkoitetaan viranomaisten johdolla tapahtuvaa väestön tai sen osan siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle sekä väestön elinedellytysten ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista evakuointitilanteessa.

Evakuointi on yksi väestön suojaamiskeino. Normaalioloissa kuin myös poikkeusoloissa väestö suojautuu ensisijaisesti asuinsijoilleen ja tarvittaessa väestönsuojiin.

Suppeimmillaan evakuointi on esimerkiksi yhden talon asukkaiden ja laajimmillaan useiden kuntien tai vielä laajempien alueiden koko väestön siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle.

Evakuoitavan väestön sijoituspaikat tai -kunnat päätetään tapauskohtaisesti erikseen tilanteen mukaisesti.

Ihmisten vapaaehtoista siirtymistä ei lueta evakuointikäsitteen piiriin. Sen sijaan viranomaisten kehotuksesta tapahtuva omatoiminen siirtyminen kuuluu evakuointiin.

Evakuoinnit suunnitellaan sekä normaali- että poikkeusoloja varten. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos suunnittelee ja johtaa tarvittaessa evakuoinnit pelastustoimialueellaan yhdessä kuntien sekä muiden viranomaisten kanssa.