Väestönsuojelu

Kansainvälisten sopimusten mukaan väestönsuojelu on humanitääristen tehtävien suorittamista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön suojaaminen vihollisuuksien  ja onnettomuuksien vaaroja vastaan. Väestönsuojelun kansainvälinen tunnus on oranssinvärisellä pohjalla oleva tasasivuinen sininen kolmio. Tunnusta käytetään aseellisen selkkauksen aikana suojaamaan väestönsuojelutoimintaa ja väestönsuojelumuodostelmia.

Väestönsuojelu ei ole yksinomaan pelastusviranomaisen vastuulla, vaan väestönsuojelutehtäviä kuuluu monelle viranomaiselle. Väestönsuojelutehtävät on lueteltu Geneven sopimuksen 1. lisäpöytäkirjassa:
•    hälytystoiminta
•    evakuointi
•    suojista huolehtiminen
•    pimennystoimenpiteiden hoito
•    pelastustoiminta
•    lääkintähuolto, mukaan lukien ensiapu ja hengellinen huolto
•    sammutustoiminta
•    vaarallisten alueiden tiedustelu ja merkitseminen
•    puhdistustoiminta ja vastaavat suojelutoimenpiteet
•    tilapäismajoituksen järjestäminen ja tarvikkeiden jakelu
•    osallistuminen hätätilanteessa järjestyksen palauttamiseen ja ylläpitämiseen
•    välttämättömien julkisten palvelujen kiireinen kuntoon saattaminen
•    surmansa saaneista huolehtiminen
•    avustaminen elintärkeiden kohteiden säilyttämiseksi
•    edellä mainittujen tehtävien edellyttämät lisätoimenpiteet, mukaan lukien suunnittelu ja järjestely, muttei rajoittuen näihin.

Normaalioloissa suoritettaviin väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu:
•    poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus.
•    suojarakenteiden rakentaminen.
•    johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito.
•    varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

Väestönsuojelujärjestelyjen perustana oleva poikkeusolojen uhkien tarkastelu toteutetaan pelastuslaitoksen riskianalyysityöskentelyssä. Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen uhkakuvien perusteella mitoitetaan pelastustoimen poikkeusolojen väestönsuojelujärjestelmä.